Notices

Published on: 2019-11-20 17:15:10
Avatar

बी० ई० र बी० आर्क० तह बाहाैं भर्ना सूचि सम्बन्धमा (Revised)

Published on: 2019-11-18 16:18:02
Avatar

बी० ई० र बी० आर्क० एघारौं भर्ना सूचि सम्बन्धमा । (Revised)

Published on: 2019-11-17 18:20:49
Avatar

Orientation Program BE/BArch 2076

Published on: 2019-11-17 16:43:10
Avatar

बी० ई० र बी० आर्क० दसाैं भर्ना सूचि सम्बन्धमा । (Revised)

Published on: 2019-11-15 17:41:43
Avatar

List of Applicants (RankWise) Re-Application (Third) BE/Barch 2076

Published on: 2019-11-15 17:39:19
Avatar

बी० ई० र बी० आर्क० तह पूनःआवेदन (तेस्रो) Re-Application (Third) नामावलि प्रकाशन तथा दसाैं भर्ना सूचि सम्बन्धमा ।

Published on: 2019-11-13 17:10:35
Avatar

Schedule for BE/BArch 2076 Re-Application (Third)

Published on: 2019-11-13 17:09:11
Avatar

BE/BArch 2076 Re-Application (Third) Notice

Published on: 2019-11-13 12:07:45
Avatar

दरभाउ पत्र खरिद तथा दर्ता गर्ने समय कायम गरिएको सुचना

Published on: 2019-11-10 16:56:20
Avatar

(Revised) Ninth Admission List Published from Re-Application Second | BE/BArch 2076

Published on: 2019-11-07 17:54:32
Avatar

(Revised) Eight Admission List Published from Re-Application Second | BE/BArch 2076

Published on: 2019-11-05 14:23:44
Avatar

(Revised) Seventh Admission List Published from Re-Application Second | BE/BArch 2076

Published on: 2019-11-05 11:47:15
Avatar

PLC Trainer KIT को दरभाउ अावहान पत्रमा PLCको सट्टामा अन्यथा हुन गएकोमा सच्चाइएको

Published on: 2019-11-03 10:00:59
Avatar

Applicant List (RankWise) from Re-Application Second | BE BARCH 2076 (Revised)

Published on: 2019-10-23 16:20:52
Avatar

सिलबन्दी दरभाउपत्र अावहान गरिएको सुचना (Electrical)

Published on: 2019-09-26 17:28:00
Avatar

Schedule for BE/BArch 2076 Re-Application (Second)

Published on: 2019-09-26 17:23:04
Avatar

Re-Application (Second) Notice BE/BArch 2076

Published on: 2019-09-24 18:22:01
Avatar

Sixth Admission List (Revised) Published from Re-Application (First) BE/BArch 2076

Published on: 2019-09-22 17:21:48
Avatar

Fifth (Revised) Admission List Published from Re-Application (First) BE/BArch 2076

Published on: 2019-09-18 16:49:59
Avatar

Fourth Admission (Revised) List Published from Re-Application (First) BE/BArch 2076

Published on: 2019-09-18 15:56:02
Avatar

Aptitude Result Published

Published on: 2019-09-11 16:20:01
Avatar

EMIS को लागि सिलबंदी दरभाउ आव्हान गरिएको सुचना

Published on: 2019-09-11 14:44:58
Avatar

Third Admission List Notice BE/BArch 2076

Published on: 2019-09-10 14:35:49
Avatar

Third Admission List Published | BE/BArch 2076

Published on: 2019-09-07 14:39:54
Avatar

Revised Second List Published BE/BArch 2076

Published on: 2019-09-06 15:24:28
Avatar

Documents required to cancel Admission BE BArch 2076

Published on: 2019-08-31 14:07:56
Avatar

Revised First Admission List BE/BArch 2076

Published on: 2019-08-29 18:02:51
Avatar

BArch Aptitude Test Result Published [Passed List]

Published on: 2019-08-21 23:40:38
Avatar

Information to be acknowledged before applying for BE/BArch 2076 Online Form

Published on: 2019-07-15 05:31:11
Avatar

EMISको सामाग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दि बोलपत्र आवाहन गरिएको सुचना

Published on: 2019-06-23 14:04:35
Avatar

शैक्षिक उपकरण (Total Station Supply) सम्बन्धी सिलबन्दि बोलपत्र आवाहन गरिएको सुचना

Published on: 2019-05-15 13:49:30
Avatar

भर्याङ्ग तथा चेन गेट खरिद संवन्धी दरभाउ आह्वान गरिएको सुचना

Published on: 2019-05-03 13:14:39
Avatar

Notice about Orientation for M.Sc. 2075

Published on: 2019-04-30 15:27:12
Avatar

सिभिल विभागको लागी Theodolite का लागी सिलबन्दी दरभाउ आव्हान गरिएको सुचना

Published on: 2019-04-26 14:46:41
Avatar

स्नातकोत्तर तह (M.Sc.) 2075 भर्ना सम्बन्धि सूचना ।

Published on: 2019-04-12 18:32:16
Avatar

M.Sc. 2075 First Re-Application Time Extended Notice

Published on: 2019-04-05 09:55:41
Avatar

M.Sc. 2075 First Re-Application Time Extended Notice

Published on: 2019-04-01 06:49:44
Avatar

Notice regarding M.Sc. 2075 First Re-Application

Published on: 2019-03-29 07:09:15
Avatar

M.Sc. 2075 Revised Second Admission List

Published on: 2019-03-27 06:19:25
Avatar

M.Sc. 2075 Second Admission List Published

Published on: 2019-03-24 06:00:26
Avatar

Revised First Admission List for M.Sc. 2075

Published on: 2019-03-22 05:52:33
Avatar

M.Sc. 2075 First Admission list published

Published on: 2019-03-22 00:29:02
Avatar

List of accepted applicant for M.Sc. 2075 Admission

Published on: 2019-03-15 10:35:56
Avatar

Additional Information regarding M.Sc. Admission 2075

Published on: 2019-03-15 06:55:11
Avatar

Schedule for M.Sc. Admission 2075

Published on: 2019-03-15 06:34:21
Avatar

Notice regarding Admission in M.Sc. Land and Water Engineering

Published on: 2019-03-11 01:56:27
Avatar

शौक्षिक उपकरण Supply सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र आवहान गरिएको सुचना

Published on: 2019-02-26 03:21:39
Avatar

महिला शाैचालय निमार्ण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ सम्बन्धी सूचना

Published on: 2019-02-17 01:05:05
Avatar

Notice about Scholarship

Published on: 2019-02-12 12:04:16
Avatar

Annual Report 2074/075

Published on: 2019-02-12 02:11:44
Avatar

Notice and Application Form about Scholarship

Published on: 2019-01-30 05:41:37
Avatar

इलेक्ट्रिकल विभागको लागि सिलबंदी अाव्हान गरिएको सुचना

Published on: 2019-01-28 02:18:27
Avatar

सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सुचना