Recent Notices
1.
BE/BArch 2080 Eleventh Applicant and Admission List Published
 
2024-01-26
2.
BE/BArch 2080 Re-Application Fourth Called
 
2024-01-24
3.
BE/BArch 2080 Orientation Program Notice
 
2024-01-14
4.
BE/BArch 2080 Tenth Revised Admission list published
 
2024-01-14
5.
Re-Application Third Applicant List and Admission List Publishd
 
2024-01-13
6.
BE/BArch 2080 Re-Application Third Called
 
2024-01-10
7.
विद्यार्थी भर्नाकाे लागि निवेदन माग गरिएकाे बारे ।
 
2024-01-08
8.
BE/BArch 2080 Revised Ninth(9th) Admission List Published
 
2024-01-05
9.
BE/BArch 2080 Nineth(9th) Admission List Published
 
2024-01-04
10.
BE/BArch 2080 Revised Eighth(8th) Admission List Published
 
2024-01-03
11.
BE/BArch 2080 Eighth(8th) Admission List Published
 
2024-01-02
12.
BE/BArch 2080 Revised Seventh(7th) Admission List Published
 
2024-01-01
13.
BE/BArch 2080 Re-App Second revised Rank wise list
 
2024-01-01
14.
Seventh Admission List BE/BArch 2080 Published
 
2023-12-31
15.
Second Re-Applicants Rank Wise List Published
 
2023-12-31
16.
2080 BE/BArch Re-Application second called
 
2023-12-28
17.
BE/BArch 2080 Revised Sixth(6th) Admission List Published
 
2023-12-25
18.
BE/BArch 2080 Sixth(6th) Admission List Published
 
2023-12-24
19.
BE/BArch 2080 Revised Fifth(5th) Admission List Published
 
2023-12-22
20.
BE/BArch 2080 Fifth(5th) Admission List Published
 
2023-12-21
21.
BE/BArch 2080 Fourth Revised Admission List Published
 
2023-12-19
22.
BE/BArch 2080 Fourth Admission List Published
 
2023-12-18
23.
Re-Application First Aptitude test result published
 
2023-12-18
24.
Applicant for Aptitude test (Re-App First)
 
2023-12-17
25.
BE/BArch 2080 Re-Applicant First List published
 
2023-12-17
26.
B.E /B. Arch 2080 Re-Application call Notice
 
2023-12-12
27.
बि .ई./बि आर्क २०८० दाबी बिरोध पछिको तेस्रो(Third) भर्ना सुचीको प्रकासित नामावली
 
2023-12-10
28.
बि.ई./ बि.आर्क २०८० तेस्रो(Third) भर्नासुची प्रकाशित बारे|
 
2023-12-09
29.
दाबी बिरोध पछि दोश्रो भर्ना सुचीको प्रकासित नामावली
 
2023-12-06
30.
2nd Admission List 2080
 
2023-12-05
31.
बि.ई./ बि.आर्क २०८० दाबी बिरोध पछिको प्रथम भर्नासुची प्रकाशित बारे|
 
2023-11-30
32.
BE/BArch 2080 First Admission List Published
 
2023-11-29
33.
Aptitude Test Result 2080
 
2023-11-28
34.
संशाेधनपछिकाे नामावली प्रकाशित गरिएकाे सूचना
 
2023-11-27
35.
आवेदकहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना
 
2023-11-26
36.
BE/BArch Admission Schedule 2080
 
2023-11-22
37.
B.E BArch Admission 2080 Notice
 
2023-11-22
38.
BE BArch Booklet 2080
 
2023-11-21